Ngôn ngữ:

Công khai bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

19/12/2019 | 03h08

Thực hiện thông tư số 13/2019/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp (sau đây gọi tắt là Thông tư số 39/2018/TT-BYT) và Thông tư số 14/2019/TT-BYT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp (sau đây gọi tắt là Thông tư số 37/2018/TT-BYT). Ngày 20/8/2019, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương đã tiến hành áp giá dịch vụ kỹ thuật theo quy định tại Thông tư 13 và Thông tư 14.

Tải bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương tại đây:

- File excel.

- File PDF.